Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
  osobowych użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na
  urządzeniach użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu
  internetowego https://allclean.pl (dalej: Serwis).
 2. Przez użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczna, która korzysta z funkcjonalności
  Serwisu, w szczególności podaje dane osobowe w formularzu kontaktowym.
 3. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim
  oferowanych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia
  bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem
  Serwisu.
 5. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  osobowych), dalej: RODO, jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe
  przekazane Administratorowi przez użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem
  Serwisu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z
  Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

II. Administrator danych i kontakt

 1. Administratorem danych osobowych jest ALL CLEAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
  Gospodarczy pod numerem KRS 0000898233, NIP 5252861514, REGON 388910141,
  kapitał zakładowy 100 000 zł (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest
  możliwy w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.allclean@gmail.com
  b) listownie na adres: ALL CLEAN Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.
 3. W szczególności w powyższy sposób można się kontaktować z Administratorami w celu
  realizacji swoich praw przez użytkownika, o których mowa w punkcie VII.

III. Cel i podstawa prawna zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach
  związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody użytkownika

 • w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych
  i marketingowych).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie zgody, jeżeli taka
  zgoda została wyrażona przez użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO), lub
  b) podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, jeżeli takie
  żądanie zostało wyrażone przez użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO), lub
  c) umówienia się z użytkownikiem na spotkanie dotyczące świadczonych przez
  Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych w dowolnym celu, dla którego zgodnie z
  obowiązującym prawem wymagana jest uprzednia zgoda, nastąpi po uprzedniej zgodzie
  wyrażonej przez użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do
  korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych
  uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu np. przeprowadzenie
  marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na żądanie
  użytkownika przed zawarciem umowy, lub umówienia się na spotkanie dotyczące
  świadczonych przez Administratora usług.
  IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
  a) dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. lub
  b) informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu
  itp.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane:
  a) do czasu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera
  się ono na zgodzie użytkownika, lub
  b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, lub
  c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia
  wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez
  użytkownika a w zakresie przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych
  celach- do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
  przepisów prawa.
 3. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów
  marketingu bezpośredniego, jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania
  danych w tych celach.
 4. Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.
  VI. Udostępnianie danych osobowych
 5. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być:
  a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi
  informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator
  powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z
  siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu,
  takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu
  komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach.
 8. Administrator może również ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim, na
  przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń
  kryminalnych lub jeśli w inny sposób Administrator jest zobowiązany do ujawnienia
  takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.
 9. Administrator nie ujawnia danych osobowych użytkownika w zakresie innym niż opisany
  w tej sekcji.
  VII. Prawa Użytkowników
 10. Zgodnie z RODO użytkownik ma prawo zażądać dostępu do przetwarzanych danych
  osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby Administrator przerwał
  przetwarzanie i usunął dane osobowe użytkownika, zażądać, aby przetwarzanie danych
  osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać
  zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
 11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu lub w celu marketingu bezpośredniego to przysługuje użytkownikowi prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. W każdej chwili użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu
  nadzoru, jeśli uzna, że jego dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem
  obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
  zewnętrznych.
 2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W
  szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników

wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki
te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz
przypisaną wartość.

 1. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług i ułatwia niektóre funkcje
  w Serwisie i służy celom statystycznym.
 2. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
  ustawieniach przeglądarki.
 3. Używamy ciasteczek, aby poprawić komfort użytkownika, wybrać język, zagregować
  statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę i uzyskać dane o tym, jak strona jest
  używana. Dane te pozwalają nam opracować i zoptymalizować stronę internetową.
 4. Pliki cookies są czasami wykorzystywane do zbierania danych uważanych za dane
  osobowe, takich jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP, ale nie dane osobowe,
  które można bezpośrednio przypisać użytkownikowi jako osobie fizycznej. Celem jest
  tworzenie spersonalizowanych i istotnych treści dla użytkownika jako odwiedzającego.
 5. Pliki cookies mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę
  internetową (tak zwane „pliki cookies sesji”/”session cookies”) lub przechowywane na
  komputerze użytkownika, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane „trwałe
  pliki cookies” / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie
  usuwane po określonym czasie.
 6. Niektóre pliki cookies stron trzecich są również używane na tej stronie. Takie pliki
  cookies stron trzecich są wykorzystywane przede wszystkim w celu poprawy wygody
  użytkownika, wyboru języka, agregowania statystyk dotyczących liczby odwiedzających
  witrynę i uzyskiwania danych o sposobie korzystania z witryny, choć w niektórych
  przypadkach mogą być wykorzystywane przez stronę trzecią, dla własnych celów.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
  cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
  cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
  poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
  lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies
  na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Plugin Facebooka
Nasz Serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka w naszym Serwisie jest oznaczony
logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy użytkownika z naszym profilem na serwerze
Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście nasz Serwis ze swojego
adresu IP. Jeżeli odwiedzacie nasz Serwis będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku,

Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w
stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie
ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy
kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące wizyt
użytkownika w Serwisie, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych
  (profilowania), w tym informacji o aktywności użytkownika w Serwisie, w celu
  dostarczenia użytkownikowi informacji o produktach i usługach, których nabyciem może
  być użytkownik najbardziej zainteresowany. Decyzję o dostarczeniu konkretnej
  informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie
  zautomatyzowaną decyzją.
 2. Dane użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na
  skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 3. Dane użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji
  oferty po wyrażeniu przez niego zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
  prawa użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików cookies będą
  udostępniane w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy
  RODO i przepisy prawa polskiego.