REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę, warunki ich świadczenia, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady
  zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb
  postępowania reklamacyjnego.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Usługodawcy – rozumie się przez to ALL CLEAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa zarejestrowana w rejestrze
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000898233, NIP
  5252861514, REGON 388910141, kapitał zakładowy 100 000 zł;
  b) Usługobiorcy – rozumie się przez to jakąkolwiek osobę korzystającą z usługi
  świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na
  warunkach i zasadach określonych w Regulaminie;
  c) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą
  elektroniczną;
  d) Serwisie – rozumie się przez to zorganizowaną platformę informatyczno-
  informacyjną podłączoną do sieci internet stworzoną przez Usługodawcę i przez
  niego prowadzoną, umożliwiającą Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów
  informatycznych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę, dostępną pod
  adresem https://allclean.pl;
  e) Umowę – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  zawartą miedzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 4. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością Usługodawcy
  oraz oferowanymi przez niego usługami i produktami.
 5. Usługobiorca korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w
  formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
  a) usługi informacyjne udostępniane przez Usługodawcę na indywidualne żądanie
  Usługobiorcy poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL
  (https://allclean.pl),
  b) usług świadczone na życzenie Usługobiorcy w związku z wypełnieniem przez
  niego formularza kontaktowego, zgodnie i w celach wskazanych w Polityce
  Prywatności.
 2. W celu skorzystania z usług Usługobiorca powinien zapewnić spełnienie następujących
  wymagań technicznych:
  a) sprzęt komputerowy, smartfon lub inne końcowe urządzenie telekomunikacyjne, z
  którego korzysta Usługobiorca powinno mieć dostęp do Internetu i być
  wyposażone w program do odczytu plików w formacie pdf;
  b) zalecane jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej;
  c) w celu wypełnienia formularza – posiadać adres e-mail, za pomocą którego można
  odbierać i wysyłać e-maile.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w
  szczególności:
  a) przypadku modernizacji lub przebudowy Serwisu albo w związku z pracami
  naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie
  informować na tej stronie, Usługodawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby
  przerwy w świadczeniu usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu
  pierwszym, nie były uciążliwe dla Usługobiorców;
  b) Usługodawca ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do
  Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub
  nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych
  przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i
  administracyjnej, za:
  a) korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami
  Regulaminu;
  b) przerwy w świadczeniu usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary,
  powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;
  b) szkody, w tym ewentualne lub wynikowe, powstałe w związku z funkcjonowaniem
  strony Serwisu, bądź niemożnością korzystania z niego lub w związku z
  niewłaściwym działaniem, wadami, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami,
  opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami
  komputerowymi, awariami systemu informatycznego.
 5. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i
  według najlepszej wiedzy Usługodawcy mogą być uznane za rzetelne.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były
  kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni
  zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki
  wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w
  wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 7. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią
  oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) nie wykorzystywania Serwisu, w celu rozsyłania niezamówionej informacji
handlowej,
b) nie podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu
Serwisu,
c) nie przekazywania nieprawdziwych danych osobowych (w tym fikcyjnych danych
osobowych oraz danych osobowych innych osób, jako własnych danych
osobowych).

 1. Wszystkich Usługobiorców obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze
  bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi
  obyczajami.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w
  wyniku ich zachowania niezgodnego z Regulaminem.
  III. Zawarcie i rozwiązanie umowy. Prawo odstąpienia od umowy.
 3. Usługobiorca zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie
  rozpoczęcia świadczenia usługi przez Usługodawcę:
  a) w przypadku usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na
  stronę Serwisu,
  b) w przypadku usług świadczonych na życzenie Usługobiorcy, w szczególności zaś
  usług udostępnianych przez znajdujący się w Serwisie formularz – z momentem
  wypełnienia i jego wysłania (będącego wyrażeniem przez Usługobiorcę woli na
  świadczenie usługi) lub z momentem innego wyrażania woli przez Usługobiorcę na
  świadczenie konkretnej usługi.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać Umowę w
  trybie natychmiastowym.
 5. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
  a) w przypadku usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem opuszczenia
  przez Usługobiorcę Serwisu, 
  b) w przypadku usług świadczonych na życzenie Usługobiorcy – umowa zostaje
  rozwiązana w momencie wypełnienia formularza lub wraz z decyzją Usługodawcy
  o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:
  a) łamaniem przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
  b) usunięciem na wniosek Usługobiorcy jakichkolwiek z danych osobowych,
  niezbędnych do świadczenia usług w ramach Serwisu,
  c) odmową Usługobiorcy podania Usługodawcy danych niezbędnych do
  świadczenia usługi,
  d) problemami technicznymi niemożliwymi do usunięcia, uniemożliwiającymi
  świadczenie dla Usługobiorcy usługi przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorcy przysługuje w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, prawo do
  rozwiązania Umowy.
 8. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej
  zawarcia, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie, na adres
  Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku, gdy za
  jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia
  Umowy.
   
  IV. Prawa własności intelektualnej
 10. Usługodawca oświadcza, że wszelkie udostępnione w Serwisie materiały, w tym w
  szczególności dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia,
  grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a także układ prezentowanych treści stanowią
  przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 11. Jakiekolwiek korzystanie, w celach innych niż do osobistego użytku, przez
  Usługobiorców z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie,
  przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest
  tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 12. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania
  wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90,
  poz. 631 z późn. zm.)
 13. Usługodawca posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w
  Serwisie danych.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest
  zgłosić Usługodawcy drogą mailową na adres biuro.allclean@gmail.com lub drogą pocztową na adres
  Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 2. Reklamacja musi zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub
  adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, a także opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania
  przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w taki sam sposób, w jaki
  wysłał do Usługodawcy zgłoszenie reklamacji.

 
VI. Postanowienia końcowe   

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie. W sprawach
  nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych
  przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:

a) wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów
prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie
usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

b) zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca
wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub
zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
c) poprawę obsługi;
d) rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Serwisu;
e) wprowadzanie nowych Usług lub zmianę warunków technicznych świadczenia
Usług (w tym aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
f) konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści
Regulaminu;
g) zmianę danych Usługodawcy (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów
elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu).

 1. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na stronie
  internetowej Serwisu za pomocą odpowiedniego komunikatu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o
  zmianie.
 3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest
  równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy
  sąd powszechny według obowiązujących przepisów.